Obszary praktyki
- PRAWO KARNE
- PRAWO CYWILNE
- PRAWO RODZINNE
- PRAWO PRACY
- PRAWO ADMINISTRACYJNE
- PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
- PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
- NIERUCHOMOŚCIsprawy karne:
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego i oskarżyciela prywatnego
 • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji i innych
 • sprawy karno - gospodarcze
 • sprawy karno – skarbowe
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym
 • porady prawne


sprawy cywilne:
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • sprawy spadkowe
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych, apelacji, skarg kasacyjnych
 • negocjacje
 • porady prawne


sprawy rodzinne:
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy o rozwód, separację
 • podział majątku
 • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi
 • sprawy związane z nieletnimi
 • sprawy o unieważnienie uznania dziecka
 • ustalenie ojcostwa
 • powierzenie, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
 • porady prawne


prawo pracy:
 • przygotowywanie projektów umów o pracę
 • doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę
 • mobbing
 • zastępstwo procesowe w zakresie sporów sądowych ze stosunku pracy
 • porady prawne


prawo administracyjne:
 • skargi,
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych i innych
 • porady prawne


prawo gospodarcze i handlowe
 • zakładanie i rejestracja spółek handlowych
 • rejestracja zmian danych Spółek
 • rejestracja przekształcanych podmiotów
 • obsługa prawnej walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów
 • przygotowania projektów uchwał, opracowywania i opiniowania regulaminów organizacyjnych poszczególnych organów
 • przygotowanie i prowadzenie procedury łączenia, podziału i przekształcenia spółek handlowych
 • reprezentowania przez organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami we wszelkich sporach sądowych oraz sądami polubownym
 • zakładanie i rejestracja fundacji i stowarzyszeń


prawo upadłościowe I naprawcze
 • reprezentowanie upadłego w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
 • reprezentowaniu Przedsiębiorców w postępowaniu naprawczym
 • opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego lub w imieniu wierzycieli
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych i innych
 • porady prawne


nieruchomości:
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących zbycia, nabycia i dzierżawy nieruchomości
 • reprezentowanie Klienta przed Sądami wieczysto księgowymi
 • zasiedzenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • wydanie nieruchomości
 • naruszenie posiadania
 • zmiana wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowych


Kancelaria Adwokacka
Redeł & Podlasiak

ul. Sienkiewicza 15 lok. 5/5a
90-114 Łódź

Telefon: +42 630 07 30
Fax:       +42 630 07 32

E-mail: kancelaria@kancelaria-rp.pl